Juridisk information

Den information som tillhandahålls på denna webbplats lämnas "i befintligt skick" utan någon garanti, vare sig uttryckt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Mitel och dess dotterbolag och filialbolag ("Mitel") lämnar ingen garanti och gör inga utfästelser eller ställer några villkor angående användningen, giltigheten, fullständigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos eller resultaten av användningen av eller på annat sätt angående informationen på denna webbplats.

Under inga omständigheter ska Mitel hållas ansvarigt för några direkt, indirekt, särskilda eller tillfälliga skador eller följdskador inklusive, men inte begränsat till, förlust av data eller vinst som uppkommer av eller i samband med användningen av eller prestanda hos informationen på denna webbplats, även om Mitel har aviserats om möjligheten därav och oavsett grundat på en handling enligt avtal, utomobligatoriskt eller någon annan ansvarsteori.

Denna publikation kan innehålla tekniska felaktigheter och tryckfel. Denna webbplats kan ändras regelbundet. Mitel kan när som helst utan föregående meddelande göra förbättringar och/eller ändringar av webbplatsen eller på produkterna eller programmen som beskrivs på webbplatsen.

Miljöpolicy

– Mitel, den högre ledningen, styrelsen och medarbetarna har ett åtagande för att skydda miljön och minska föroreningarna

Detta uppnås genom kontinuerlig förbättring, efterlevnad av lagkrav (lag och tillsyn), övervakning och mätning, öppet agerande tillsammans med stat, kunder och partner, uppmuntran till minskning, återanvändning, återvinning, miljövård och energieffektivitet i hela vår verksamhet inklusive utvecklingen och marknadsföringen av våra produkter och genom att främja medvetenheten om miljöhänsyn.

Rich McBee
Chief Executive Officer

Mer information
Mitel ISO 14001 Environmental Management System Certificate (PDF)
Mitel’s Policy Statement on Conflict Minerals (Link)